ГIяймаумахьи

ГIяймаумахьи

0

Поделиться

01 Янв 1970 г.

Дагъистан давлачебси, жагаси улка саби. Илизи кадурхули сари шими, чузибра декIар-декIарти миллатунала халкь хIербирути. Гьар шила леб сунечи хасси история. Илдазибад ца саби дила ши – ГIяймаумахьи.

ГIяймаумахьи Сергокъалала районнизи кабурхуси саби. Убла хабуртазиб бурни хIясибли, ши 3-4-ибти даршдусмазиб акIубси саби. Илис бикьри сарливан, гьанбиркахъехIе ца анцIбукь. Гьачам Мусаев МяхIяммадли Кьукьярар жяв заманала халкьли дарибти къаркъала гIягIниахълуми даргибтири. Илди ахтардидарахъес историяла гIилмуртала профессорличи духибтири. Ахтардили илди гIягIниахълуми 3-4-ибти даршдусмазир дарибти диъни кабизахъур. Иличибли нушани балулра ГIяймаумахьи жявхIелила замана акIубси ши биъни. Илис хьулчи кабихьибси саби ХIурхъила шилизибад бацIси мерличи гечбиубти адамтани. Халкь гечбирнила сабабли дирутири жура-журала анцIбукьуни. Эгер шилизиб ца адамли вай баралри, ил хъалибаргра сайра дуракайусири. Иларти мер-муса, ванзурби делгIес гIяхIти сарри. Илкьяйда ХIурхъила шилизирад дурабухъунтазирад акIубти сари Ванашимахьи, ГIяялизимахьи, МахIарги, БалтIамахьи. Илди лерилра шими акIайчи, ХIурхъила шилис ва ил-алавти мер-мусалис ХIурхъила бикIутири.

ГIяймаумахьи мерлабиубли саби жагаси къадалаб, сабира дубуртани ва музурбани алавбуцибси. Ахъти шурми, цала ца мякьлар луцри кьяйда тIашли сари. Халаси ва ахъси Зихази дубурличи чевяхIахъалли, мякьларти шими чедаэс вирар. Дубурла востокла шайчибси бяхI зурба вацIали буцили саби. Ил нушачибси вацIа тIинтIкабиубли саби Ванашимахьилизи ва ГIяямахьилизи бикайчи. ГIергъити дусмазиб биалли вацIализирти дахъал галгуби кадирхъули сари. Амма нушаб вацIа мяхIкамбирес чевкъар, сенахIенну вацIали саби нушани гьигьбируси гьава умубируси.

Шила ургабад кабухъи саби биштIаси хIеркI.

Шилизиб хIербирути халкь мурталра цабалги бирар хIянчилизибра, шадибгьуйчибра, къиян-жапализибра. ЧебяхIси ВатIанна дергълизирра бутIакьяндеш дарибти сари нушала шила бахъал мурул адамтани. Илди, ВатIан багьандан жан ахIерахIедарили, бургъутири. Бахълис, дявилизир чедаахъибти гъабзадеш багьандан, орденти ва медальти дедиб. Илдала лугIилизиб саби: ГIялибеков ГIумар, Пуленов ГIялим, Мусаев Ибрагьим. ИмцIаливан дергълизи бякьунти чулахъбиубли чарбухъун. Дергъла майдайчир дигай тIутIудиубти жагьилтира биуб.

Халаси баркалла хIушаб, дергъла бутIакьянчиби!

Илди къиянти бурхIни чердикиб Совет хIукуматла цIакьла ва иличи халкьла дигила гIяхIдешли.

Шилизиб лебси ца школа, сунезирра нура ручIули калунси, абхьибси саби 1930 ибил дуслизиб. БусягIятла замана школализиб бучIантала лугIи даршличи абиркули саби. БучIантази мурхьти багьудлуми кайсахъули сари пергер учительтала коллективли.

Алавчарли дубуртар,
Амъурти шинна хIуркIбар,
Жагаси лебри кьалли,
Дила ГIяймаумахьи.
ХIеръалли алавчарли,
Къугъати унхъри сари,
ТIягIямли тIембикIуси
Умуси гьава саби.
ХIунира абикьурри
ГIяхIгъабза асил уршби,
Дергълизиб, хIянчилизиб
Ламус байрахъбарибти.
Иш Буцрамахьилизив
АкIубси сай МяхIяммад,
МяхIяммад ХIямидовлис
ЛукIулра цачумал гъай.
Халкь-ургаб хIурматра хIед,
ЧIумаси арадешра,
ГIурра дахъал дусмира
Дарга-Дагъистайзир хIед.
, раздел: Статьи

Автор: Салимат Алиева
0

Поделиться

0

01 Янв 1970 г.

Комментарии к статье

Комментариев пока нет, будьте первыми..

Войти с помощью: 
Чтобы ответить, вам необходимо
Авторизация
*
*
Войти с помощью: 
Регистрация
*
*
*
Пароль не введен
*
Войти с помощью: 
Генерация пароля